Anunț de participare la procedură proprie de achiziție servicii catering

FUNDATIA BUCKNER cu adresa: Mun. Târgu Mureș, Bul. 1848, nr. 28/33, jud. Mureș, telefon: 0365443773, e-mail: office@buckner.ro, anunță intenția de a achiziționa servicii de catering pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL, PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033, in vederea asigurarii unei mese calde zilnic pentru beneficiarii care participa la activitatile educationale din cadrul proiectului avand ca sursa de finatare Granturile SEE.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, anexa nr. 2, ofertanții interesați sunt invitați pentru exprimarea în scris a interesului pentru participarea la procedura de atribuire proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică, până la data de 30.05.2022, ora 12:00.

Valoarea totală estimată a achiziției “servicii de catering pentru scoli”, cod CPV 55524000-9, este de 1.057.706,42 lei fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, pentru intreaga cantitate de servicii solicitate.

Cerințe minime de calificare: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

Documentele de înscriere la procedura sunt:

 1. Scrisoare de înaintare a ofertei (Formular 1) – se va depune în original;
 2. Formularul de oferta: Oferta financiară se va prezenta conform Formularului nr. 2.
 3. Este obligatorie prezentarea unei propuneri tehnice pentru toate serviciile si cantitățile solicitate si asumarea in integralitate a cerintelor caietului de sarcini.
 4. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică – în original însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite – certificată pentru conformitatea cu originalul.
 5. Documentele de calificare obligatorii, conform caietului de sarcini:
 6. Certificat de înregistrare cu datele de identificare ale ofertantului, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”
 7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului în original sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”
 8. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, eliberat de către Direcțiile ANAF teritoriale, din care să reiasă că ofertantul nu înregistrează debite scadente lunii anterioare deschiderii ofertelor. Acest certificat trebuie depus în original sau copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” și trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.
 9. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor fiscale către bugetul local, eliberat de către Direcțiile fiscale locale, din care să reiasă că ofertantul nu înregistrează debite scadente lunii anterioare deschiderii ofertelor. Acest certificat trebuie depus în original sau copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” și trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.
 10. Autorizație de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emisă de către A.N.S.V.S.A., în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”
 11. Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică, emisă de către Primăria de pe raza localității unde este înregistrat punctul de lucru, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”
 12. Dovada că ofertantul deține mijloc de transport echipat și dotat corespunzător pentru transportul hranei, pentru transportul mărfurilor perisabile, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.
 13. Declarația privind neîncadrarea în prevederile art.59 – 60 Legea 98/2016-Formularul 5
 14. Declarația privind experienta similara –livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului în ultimii 3 ani în valoare de minim: 1.057.706,42 lei fara TVA reprezentând valoarea calculată cumulativ din cadrul unui sau mai multor contracte, conform Formularului 4 cu anexa.
 15. Declarația pe proprie răspundere că nu se incadreaza in prevederile art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016
 16. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Formularului nr. 3.

Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta:

Documentele (documente de calificare, propunere tehnica si financiara) vor fi depuse într-un plic închis (1 original), marcat cu adresa Autorității contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 30.05.2022, ora 12:00”, cu adresa și numele ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise în cazul în care sunt depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor.

Depunerea ofertelor se face la Biroul Centrului de Zi Buckner din Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 160, jud. Mureș, et. 1, în intervalul orar 8:00-16:00.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, deci pana la data de 27.05.2022 la adresa de email office@buckner.ro.

DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 30.05.2022, ora 12:00.

Atașăm alaturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, proiectul de contract, formulare și modele de documente.

 1. Nota justificativa procedura achizitie servicii catering
 2. Anunt participare achizitie servicii catering
 3. Caiet de sarcini achizitie servicii catering
 4. Modele formulare
 5. Model contract cadru
 6. Procedura interna achizitie servicii catering
 7. Erata

Anunt atribuire contract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*